Статут Благотворительной организации " Сияние Надежды "


СТАТУТ
благодійної організації
«СЯЙВО НАДІЇ».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1
Благодійна організація «СЯЙВО НАДІЇ» (далі по тексту - «Організація») - є місцевою благодійною неприбутковою організацією, створеною на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, добровільності, самоврядування та гласності для забезпечення благодійної діяльності в інтересах набувачів благодійної допомоги.
Рішення про створення благодійної організації «СЯЙВО НАДІЇ» прийняте Істоміним Андрієм Вікторовичем 05 грудня 2009 року .

1.2
Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про благодійництво та благодійні організації", іншими нормативно-правовими актами, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, цим Статутом та своїми внутрішніми нормативними актами.
1.3
Організація з моменту державної реєстрації є юридичною особою, яка має назву, відокремлене майно, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку й штемпелі зі своїм найменуванням, фірмові бланки і власну символіку зразки яких затверджуються Правлінням Організації і реєструються в установленому порядку. Організація може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, третейських та арбітражних судах.
1.4 Організація відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном та коштами.
1.5 Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.
1.6 Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх Засновників та Членів Організації. Засновники та Члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.
1.7 Діяльність Організації розповсюджується територію міста Мелітополя.
1.8 Організація може створювати свої відділення (філії, представництва) у порядку встановленому чинним законодавством України.
1.9 Організаційно-правова форма - членська благодійна організація.
Організація створюється на необмежений термін дії.
Повне найменування українською мовою - благодійна організація «СЯЙВО НАДІЇ».
Скорочене найменування українською мовою - БО «СЯЙВО НАДІЇ».
Повне найменування російською мовою - благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ».
Скорочене найменування російською мовою - БО «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ».
1.10 Юридична адреса і місце знаходження Організації: 72312,Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Леніна, буд. 53.
1.11 Організація є неприбутковою організацію за законодавством України і не має на меті одержання та перерозподіл прибутку.


2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


2.1 Метою Організації є здійснення благодійної діяльності, спрямованої на сприяння діяльності у сфері профілактики і лікування онкологічних і інших важких захворювань у дітей, захист прав дітей-інвалідів хворих на онкологічні і інші важкі захворювання та членів їх сімей; забезпечення доступу кожної дитини, хворої на рак або інше важке захворювання, до найбільш прогресивних можливостей лікування і реабілітації.
2.2 Предметом діяльності Організації є безкорислива діяльність, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України, залучення спонсорської і благодійної допомоги від організацій і приватних осіб у місті Мелітополі, у Запорізькій області, у всій України і за кордоном;
2.3 Основні завдання Організації:
2.3.1 організація, сприяння та підтримка будь-яких заходів, спрямованих на допомогу особам, хворим на онкологічні захворювання та інші важкі хвороби, а також сприяння профілактиці, діагностиці та лікуванню цих хвороб, надання підтримки хворим та сприяння соціальній реабілітації осіб, які хворіли на ці захворювання;
2.3.2 сприяння розробці і реалізації некомерційних проектів, програм в області охорони здоров'я;
2.3.3 надання благодійної допомоги в області охорони здоров'я відповідно до основної мети Організації;
2.3.4 сприяння створенню широкої мережі медичних організацій і установ
2.3.5 розробка заходів щодо профілактики онкологічних і інших важких захворювань у дітей і сприяння їх реабілітації;
2.3.6 сприяння в придбанні медичними установами передових медичних і біологічних технологій, апаратів, сприяючих зміцненню здоров'я дітей;
2.3.7 сприяння організації курсів підвищення кваліфікації лікарів і середніх медичних працівників;
2.3.8 сприяння організації лікувально-діагностичної допомоги важкохворим дітям, дітям-інвалідам і членам їх сімей;
2.3.9 проведення благодійних заходів;
2.3.10 сприяння профілактиці, охороні, відновленню здоров'я дітей, пропаганда здорового способу життя і поліпшення морально-психологічного клімату в суспільстві;
2.3.11 поліпшення іміджу бізнес структур, що надають благодійну допомогу;
2.3.12 захист прав дітей-інвалідів по онкологічних і іншим важким захворюванням і їх сімей; забезпечення доступу кожної дитини, хворої раком або іншим важким захворюванням, до найбільш прогресивних можливостей лікування і реабілітації;
2.3.13 організація культурних і розважальних заходів і свят для дітей, хворих онкологічними і іншими важкими захворюваннями, що проходять лікування в лікарнях;
2.3.14 організація відпочинку дітей, хворих онкологічними або іншими важкими захворюваннями і інших дітей з їх сімей;
2.3.15 інформування суспільства про питання дитячої онкології через засоби масової інформації і створення сприятливої громадської думки для постановки і вирішення проблем дітей, хворих онкологічними і іншими важкими захворюваннями;
2.3.16 представлення інтересів дітей-інвалідів по онкологічних і іншим важким захворюванням, в органах влади і інших офіційних органах;
2.3.17 допомога в забезпеченні лікарськими засобами і медичною технікою, відсутніми в лікарнях;

2.4 Організація здійснює благодійну діяльність в наступних формах:
2.4.1 надання одноразової фінансової, матеріальної і іншої допомоги;
2.4.2 надання систематичної фінансової, матеріальної і іншої допомоги;
2.4.3 фінансування конкретних цільових програм;
2.4.4 надання допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
2.4.5 дарування або надання дозволу на безвідплатне (пільгове) використання об'єктів власності Організації;
2.4.6 надання безпосередньої допомоги особистою роботою, послугами або передачею результатів особистої творчої діяльності набувальникам;
2.4.7 прийняття на себе витрат по безвідплатному повному або частковому фінансуванню об'єктів добродійності;
2.4.8 надання благодійної допомоги у інших формах, що не суперечать чинному законодавству.
2.5 Організація встановлює і підтримує міжнародні контакти і зв'язки з іноземними юридичними і фізичними особами, на користь Організації, для виконання передбачених цим Статутом цілей і завдань.
2.6 З метою здійснення благодійної діяльності та у відповідності із основними завданнями та напрямами діяльності Організація має право:
2.6.1 самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
2.6.2 об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
2.6.3 обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
2.6.4 організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
2.6.5 самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;
2.6.6 відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
2.6.7 утворювати громадські приймальні для надання правової допомоги;
2.6.8 засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;
2.6.9 бути членом інших благодійних організацій;
2.6.10 мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України;
2.6.11 популяризувати своє ім'я (назву), символіку;
2.6.12 вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних завдань Організації;
2.6.13 брати участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Організації;
2.6.14 представляти інтереси та захищати права членів Організації;
2.6.15 встановлювати і розвивати гуманітарні і професійні зв'язки в Україні та інших країнах, обмінюватися інформацією, волонтерами і спеціалістами з відповідними організаціями України та іноземних держав;
2.6.16 самостійно затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі пожертвувань та угод про благодійну допомогу;
2.6.17 поширювати інформацію про діяльність Організації, пропагувати свої ідеї, мету і завдання;
2.6.18 укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Організації з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об'єднаннями громадян;
2.6.19 сприяти проведенню та брати участь у міжнародних, національних і місцевих конференціях, семінарах та інших освітніх, наукових і просвітніх заходах з питань, пов'язаних із метою Організації;
2.6.20 бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;
2.6.21 організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші благодійні заходи у встановленому законодавством порядку;
2.6.22 встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Організації;
2.6.23 створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет, які висвітлюють діяльність Організації;
2.6.24 мати інші права згідно з законодавством України.
2.7 Організація зобов'язана забезпечувати виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність членам Організації.


3. БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ


3.1 При здійсненні своєї діяльності Організація приймає благодійні програми, які представляють комплекс благодійних заходів, направлених на вирішення завдань, які відповідають статутним цілям Організація.
3.2 На фінансування благодійних програм Організації повинна використовуватися вся сума надходжень, яка надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які знаходяться у власності Організації, за винятком адміністративних витрат, пов'язаних з функціонуванням Організації.
3.3 За умови реалізації Організацією довгострокових програм використання засобів здійснюється відповідно термінам, визначеним цими програмами.


4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


4.1 Членами Організації є її засновник та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Організації в установленому цим Статутом порядку.
4.2 Члени Організації мають рівні права. Члени Організації - юридичні особи діють через своїх представників.
4.3 Членство у Організації є добровільним.
4.4 Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання Організації, надають матеріальну підтримку Організації або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Організації.
Органи державної влади i органи місцевого самоврядування, а також державні i комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути членами Організації.
4.5 Фізичні та юридичні особи набувають членства у Організації шляхом подачі заяви до Правління.
4.6 Членство в Організації припиняється:
4.6.1 у разі виключення з членів Організації;
4.6.2 у разі добровільного виходу з членів Організації;
4.6.3 в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.
4.7 Особа може бути виключена з членів Організації без її волі у разі:
4.7.1 порушення членом Організації Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Організації, або які суперечать рішенням органів управління Організації;
4.7.2 вчинення нею дій, які шкодять репутації або інтересам Організації.
4.8 Виключення особи з числа членів Організації здійснюється за рішенням Правління. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення Правління є остаточним. Про прийняте рішення обов'язково повідомляється особа, у відношенні до якої прийнято рішення.
4.9 Члени Правління та Наглядової ради можуть бути виключеними з членів Організації тільки за рішенням Загальних зборів членів Організації. Рішення у даному випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 загальної кількості членів Організації, присутніх на Загальних зборах членів Організації.
4.10 Підставою для припинення членства у Організації за ініціативою члена Організації є відповідна письмова заява члена Організації до Правління.
4.11 Члени Організації в порядку, передбаченому законодавством та Статутом, мають право:
4.11.1 обирати i бути обраними до органів управління Організації, брати участь в їх роботі з правом голосу;
4.11.2 вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань діяльності Організації, звертатися до них зі скаргами та заявами і одержувати вмотивовану вичерпну відповідь;
4.11.3 отримувати від Організації для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Організації, що не складає таємницю;
4.11.4 вільно вийти із складу членів Організації;
4.11.5 одержувати повну інформацію про виконання благодійної програми чи окремих благодійних заходів, використання майна та коштів Організації;
4.11.6 використовувати наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Організації;
4.11.7 користуватися матеріальною базою Організації;
4.11.8 звертатися за допомогою до Організації за захистом своїх прав і законних інтересів;
4.11.9 користуватися пільгами, встановленими Загальними зборами членів Організації для членів Організації;
4.11.10 члени Організації користуються іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Організації.
4.12 Члени Організації зобов'язані:
4.12.1 дотримуватись Статуту Організації;
4.12.2 виконувати рішення органів управління Організації, прийняті в межах їх компетенції;
4.12.3 виконувати свої зобов'язання перед Організацією;
4.12.4 утримуватись від дій, які наносять Організації матеріальну шкоду або можуть зашкодити діловій репутації чи інтересам Організації;
4.12.5 брати активну участь в діяльності Організації;
4.12.6 пропагувати ідеї Організації та подавати у цьому відповідну допомогу;
4.12.7 захищати інтереси Організації;
4.12.8 письмово повідомляти Правління про зміну своїх представників;
4.12.9 нести інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Організації.


5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ


5.1 Вищим органом управління Організації є Загальні збори членів Організації.
5.2 Право брати участь у Загальних зборах членів Організації та голосувати за прийняття рішень належить усім членам Організації. Члени Організації мають право призначати своїх представників. Кожен член Організації має один голос.
5.3 Загальні збори членів Організації вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів Організації.
5.4 Загальні збори членів Організації проводиться не рідше ніж один раз на рік.
5.5 Рішення про скликання Загальних зборів членів Організації приймає голова Правління або особа, яка виконує його функції.
5.6 За рішенням Правління або на письмову вимогу Наглядової ради чи двох третин членів Організації позачергові Загальні збори членів Організації мають бути скликані протягом тридцяти днів. Якщо голова Правління протягом зазначеного періоду не призначає час та місце проведення позачергових Загальних зборів членів Організації, скликає Загальні збори членів Організації ініціатор.
5.7 Особа, яка скликає Загальні збори членів Організації, повинна надати членам Організації порядок денний Загальних зборів членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до дня їх проведення.
5.8 Головує на Загальних зборах членів Організації голова Правління. Обов'язки секретаря Загальних зборів членів Організації виконує один з членів Правління. Протоколи Загальних зборів підписуються головуючим та секретарем.
5.9 Рішення Загальних зборів членів Організації, крім окремо зазначених, приймаються простою більшістю голосів. Голосування на Загальних зборах членів Організації є відкритим. Загальні збори членів Організації мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням, про що приймається окреме рішення.
5.10 До компетенції Загальних зборів членів Організації належить:
5.10.1 внесення до Статуту Організації змін та доповнень;
5.10.2 обрання та відкликання членів Правління та Наглядової ради, а також обрання та звільнення голови Правління;
5.10.3 затвердження благодійних програм та звітів про їх виконання;
5.10.4 визначення основних напрямів діяльності Організації;
5.10.5 прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;
5.10.6 заслуховування та затвердження річних звітів Правління, Наглядової ради;
5.10.7 виключення членів Правління та членів Наглядової ради з числа членів Організації.
5.11 Загальні збори членів Організації можуть розглядати будь-які інші питання, що виникають у зв'язку з діяльністю Організації.
5.12 Виконавчим органом Організації є Правління.
5.13 Правління складається з 2 членів, включаючи Голову Правління, що обираються Загальними зборами членів Організації з числа членів Організації терміном на 3 роки (крім випадку при створенні організації коли Правління, Наглядова рада та Ревізійна комісія призначаються рішенням засновника Організації). Кількість членів Правління та/або термін, на який вони обираються, можуть змінюватися за рішенням Загальних зборів членів Організації.
5.14 Голова правління та члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Організації за рішенням Правління.
5.15 Члени Правління можуть бути переобраними повторно. Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи працівники апарату Організації. Якщо член Правління подає у відставку, вибуває або за станом здоров'я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Правління може призначити тимчасового члена Правління до затвердження нового члена Правління наступними Загальними зборами членів Організації.
5.16 Організаційною формою роботи Правління є його засідання. Засідання Правління скликаються та проводяться Головою правління в разі необхідності або протягом п'ятнадцяти днів за поданням Наглядової ради.
5.17 Рішення на засіданні Правління приймаються простою більшістю голосів (крім окремо зазначених у Статуті) при участі в засіданні не менше 1/2 від загального складу Правління. При рівній кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.
5.18 Рішення Правління оформлюються протоколом. Протокол засідання Правління підписує Голова правління та секретар.
5.19 Правління:
5.19.1 організовує виконання рішень Загальних зборів членів Організації;
5.19.2 здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів членів Організації;
5.19.3 за поданням голови Правління затверджує план діяльності Організації та кошторис витрат на рік;
5.19.4 затверджує зразки символіки та атрибутики, штампу, печатки, бланку Організації, положення про них тощо;
5.19.5 затверджує штатний розклад апарату Організації;
5.19.6 приймає рішення про набуття членства та виключає особу з числа членів Організації у порядку, визначеному цим Статутом;
5.19.7 розглядає заяви та пропозиції членів Організації, що направлені на адресу Правління;
5.19.8 приймає рішення про вступ Організації в асоціації, спілки, інші об'єднання, участь (припинення участі) в реалізації спільних проектів;
5.19.9 готує і виносить на обговорення Загальних зборів членів Організації основні напрямки діяльності Організації;
5.19.10 ухвалює рішення про скликання позачергових Загальних зборів членів Організації;
5.19.11 надає Наглядовій раді за її вимогою необхідну інформацію про діяльність Організації;
5.19.12 вносить до Загальних зборів членів Організації пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;
5.19.13 здійснює інші функції, що надані цим Статутом Правлінню або покладені на нього Загальними зборами членів Організації.
5.20 Члени Правління не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм становищем в Організації, крім тих, що передбачені законом.
5.21 У випадку коли Правління не зібрало кворуму, питання, що виносились на розгляд Правління, та повноваження щодо вирішення цих питань переходять від Правління до Загальних зборів.
5.22 Голова Правління:
5.22.1 організовує та керує роботою Правління;
5.22.2 скликає засідання Правління та головує на них;
5.22.3 підписує всі документи, прийняті Правлінням;
5.22.4 відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, зберігання протоколів та іншої документації його попередніх засідань;
5.22.5 особисто звітує перед Загальними зборами членів Організації та перед Правлінням про роботу Організації за звітний період;
5.22.6 вносить на розгляд Правління пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Організації;
5.22.7 виконує інші функції, покладені на нього Статутом, Загальними зборами членів Організації та внутрішніми документами Організації.
5.23 Правління своїм рішенням може передати частку своїх повноважень Голові правління. Голова Правління може передати частку своїх повноважень Президенту.
5.24 Для забезпечення поточної діяльності Організації призначається одноособовий адміністративно-виконавчий орган - Президент.
5.25 Президент:
5.25.1 здійснює поточне керівництво діяльністю Організації;
5.25.2 скликає Загальні збори членів Організації та головує на них;
5.25.3 діє згідно з законодавством від імені Організації без довіреності;
5.25.4 представляє інтереси Організації у взаємовідносинах з іншими благодійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадянами, іноземними громадянами та особами без громадянства;
5.25.5 розпоряджається майном та коштами Організації без обмежень їх вартості та суми, укладає від імені Організації договори та вчиняє правочини, видає довіреності;
5.25.6 відкриває та закриває поточні та інші рахунки в установах банків, має право першого підпису банківських та фінансових документів Організації;
5.25.7 організовує роботу працівників апарату Організації;
5.25.8 розподіляє обов'язки між працівниками апарату Організації;
5.25.9 розробляє та вносить на затвердження Правління кошторис витрат та план діяльності Організації на рік;
5.25.10 в межах своєї компетенції видає обов'язкові для виконання працівниками апарату Організації накази, розпорядження, інструкції та вказівки;
5.25.11 видає довіреності працівникам апарату Організації;
5.25.12 доручає працівникам апарату Організації виконання конкретних завдань;
5.25.13 приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників апарату Організації, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
5.25.14 у межах своєї компетенції забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Правління;
5.25.15 подає на затвердження Правління штатний розклад апарату Організації;
5.25.16 у межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Організації та Правління;
5.25.17 розробляє поточні плани діяльності Організації і заходи, що є необхідними для виконання його завдань;
5.25.18 забезпечує оформлення усіх документів, необхідних для здійснення поточної діяльності Організації;
5.25.19 виконує інші функції, передбачені цим Статутом, покладені на нього Загальними зборами членів Організації, Правлінням чи Головою Правління.
5.26 Президент має право приймати рішення з усіх питань діяльності Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів членів Організації чи Правління.
5.27 Президент отримує заробітну плату за свою роботу. На Президента Організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення i соціальне страхування.
5.28 Президент може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, іншим працівникам Організації, а також третім особам.
5.29 Усі особи, прийняті Президентом на роботу до Організації, є працівниками апарату Організації.
5.30 На працівників апарату Організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення i соціальне страхування.
5.31 Розпорядчі та контролюючі функції у Організації здійснюються Наглядовою радою.
5.32 Наглядова рада обирається у складі 3-х чоловік терміном на 3 роки.
5.33 До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та 2 члени. Персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами. Члени Наглядової ради є членами Організації.
5.34 Члени Наглядової ради можуть бути переобраними повторно. Якщо член Наглядової ради подає у відставку, вибуває або за станом здоров'я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Наглядова рада може призначити тимчасового члена до затвердження нового члена Наглядової ради наступними Загальними зборами членів Організації.
5.35 Члени Наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах на безоплатній основі. Організація може здійснювати компенсаційні виплати членам Наглядової ради, прямо пов'язані з участю в її роботі, за рахунок коштів Організації за рішенням Правління.
5.36 Членами Наглядової ради не можуть бути Президент, члени Правління чи працівники апарату Організації.
5.37 Наглядова рада підзвітна Загальним зборам членів Організації.
5.38 Члени Наглядової ради не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм становищем в Організації, крім тих, що передбачені законом.
5.39 Перевірки проводяться Наглядовою радою щорічно (планові перевірки), а також за дорученням Загальних зборів членів Організації або з власної ініціативи Наглядової ради (позапланові перевірки).
5.40 Наглядова рада має право залучати аудиторів та інших експертів для здійснення перевірок.
5.41 На вимогу Наглядової ради їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб та працівників апарату Організації.
5.42 Наглядова рада може вимагати позачергового скликання Загальних зборів членів Організації у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Організації або виявлення зловживань посадовими особами Організації.
5.43 Наглядова рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової ради Загальні збори членів Організації не вправі затверджувати річний звіт про результати фінансової діяльності Організації.
5.44 Наглядова рада скликається її Головою в разі необхідності, а також протягом 10 днів на вимогу Правління. В засіданнях Наглядової ради може брати участь представник Правління.
5.45 Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь всі її члени. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів. Проводить засідання Наглядової ради її Голова. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
5.46 До компетенції Наглядової ради належить:
5.46.1 контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації;
5.46.2 контроль за додержанням Статуту, рішень Загальних зборів членів Організації іншими органами управління Організаціями, посадовими особами Організації;
5.46.3 розгляд і внесення пропозицій щодо фінансової діяльності Організації та аудиторських перевірок;
5.46.4 розв'язання суперечок між членами та органами управління Організації щодо статутної діяльності;
5.46.5 розгляд заяв та пропозицій членів Організації, що направлені на адресу Наглядової ради;
5.46.6 перевірка правильності ведення Організацією обліку та звітності.
5.47 Президент, Голова та члени Правління, Голова та член Наглядової ради є посадовими особами Організації.


6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ


6.1 У власності Організації може знаходитися рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, засоби, а також інше майно, придбане на законних підставах.
6.2 Організація має право здійснювати щодо майна і засобів, які знаходяться в її власності, будь-які угоди, які не суперечать її статутним цілям і законодавству України.
6.3 Фінансова діяльність Організації здійснюється відповідно вимогам чинного законодавства України.
6.4 Фінансова діяльність, спрямована на благодійність, не розглядується як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
6.5 Майно і засоби Організації складають:
6.5.1 внески Засновників, учасників Організації і пожертвування Учасників, благодійників;
6.5.2 благодійні внески і пожертвування, які мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними і юридичними особами в грошовій і/або натуральній формі;
6.5.3 надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей і благодійних аукціонів з реалізації майна і пожертвувань, які вчинили від благодійників;
6.5.4 доходи від депозитних вкладів і від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, які знаходяться у власності Організації;
6.5.5 майнові права (у тому числі авторські права);
6.5.6 інші джерела, не заборонені законодавством України.
6.6 Джерелом формування майна і засобів Організації не можуть бути кредити.
6.7 Майно і засоби Організації не можуть бути предметом застави.
6.8 Організація діє самостійно в питаннях ухвалення рішень, визначення умов оплати праці працівників Організації, використання власних фінансових і матеріальних ресурсів згідно вимогам чинного законодавства.
6.9 Розмір витрат на утримання Організації не може перевищувати 20 відсотків кошторису Організації в поточному році.
6.10 Фізичні і юридичні особи, які віддають частку своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими і іншими пільгами згідно чинному законодавству України.


7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ


7.1 Організація здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність і відповідає за вірогідність даних обліку й звітності відповідно до чинного законодавства України.
7.2 Звітність надається по формі, строкам та органам, установам, організаціям згідно із законодавством України.
7.3 Організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.


8. ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ І ПРЕДСТАВНИЦТВА ОРГАНІЗАЦІЇ


8.1 Державна реєстрація відділень, філій і/або представництв Організації здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.2 З моменту державної реєстрації відділенню Організації надається статус юридичної особи. Філії і/або представництва Організації підлягають державній реєстрації без надання ним статусу юридичної особи.
8.3 Відділення, філії, представництва Організації, діють на підставі статуту (положення), що приймаються їх найвищим керівним органом і затверджуються Правлінням Організації. Положення про відділення, філії, представництва Організації, не повинно суперечити Статуту Організації.


9. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ


Міжнародні зв'язки здійснюються шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
Пріоритетним напрямом є співробітництво з українською діаспорою.
Для виконання статутних завдань Організація має право:
- засновувати або вступати в міжнародні громадські організації;
- підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки з фізичними та юридичними особами, укладати відповідні угоди;
- брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України, статутній меті та завданням Організації.


10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ


10.1 Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються 2/3 голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборів членів Організації.
10.2 Питання про внесення змін та доповнень до Статуту Організації включається до порядку денного Загальних зборів членів Організації на вимогу Президента, Правління, Наглядової ради, або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів Організації.
10.3 Про зміни та доповнення, що сталися у Статуті, Організація повідомляє до реєструючого органу у встановлений законом термін з дня їх затвердження.


11. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ МАЙНА І ЗАСОБІВ В РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ


11.1 Припинення діяльності Організації відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.
11.2 Організація припиняється за рішенням Загальних зборам членів Організації, суду та в інших випадках, передбачених законодавством.
11.3 Порядок припинення визначається чинним законодавством України.
11.4 Рішення Загальних зборів членів Організації про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на Загальних зборів членів Організації.
11.5 Орган, який прийняв рішення про припинення Організації, письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію.
11.6 Орган, що прийняв рішення про припинення, призначає комісію з припинення Організації - ліквідаційну комісію та встановлює порядок і строки припинення Організації. Виконання функцій комісії з припинення Організації може бути покладено на орган управління Організації.
11.7 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню Організацією.
11.8 При реорганізації Організації її права і обов'язки переходять до правонаступників, про що вирішується при ухваленні рішення про реорганізацію.
11.9 Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Організації складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Організації, та інші положення відповідно до законодавства.
11.10 Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про припинення.
11.11 У разі злиття Організації з іншими суб'єктами усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта, що утворюється внаслідок злиття.
11.12 У разі приєднання одного або кількох суб'єктів до Організації, до неї переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів.
11.13 У разі поділу Організації усі її майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки Організації.
11.14 У разі перетворення Організації до новоутвореного суб'єкта переходять усі права і обов'язки Організації.
11.15 Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку та здійснення підприємницької діяльності.
11.16 У випадку ліквідації орган, що проводить ліквідацію, оцінює наявне майно Організації, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження органу, який його створив, а також виконує інші вимоги чинного законодавства України.
11.17 У разі ліквідації Організації його активи не можуть розподілятись між членами Організації та повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
11.18 Організація є такою, що припинилася, з дня внесення до державного реєстру запису про припинення, якщо інше не визначено законом.


12. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


12.1 Організація є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутку.
12.2 Організація створена на невизначений термін.
12.3 Питання діяльності Організації, не визначені цим Статутом, регулюються згідно положенням чинного законодавства України і внутрішніх нормативних документів Організації.